തിങ്കളാഴ്‌ച, മാർച്ച് 22, 2010

ശുദ്ധജലം

ശുദ്ധജലം
=====
ഇന്ന് ലോകജലദിനം എന്ന് ലോകജനതയുടെ മേലാളന്മാർ പറയുന്നു...!
ഈ പറയുന്നവർ ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് ജലം ഉപയോഗിക്കാതെ പകരം വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട്‌ കാര്യങ്ങൾ സാധിപ്പിക്കുമായിരിക്കും...!

ശുദ്ധജലത്തിന്ന് പകരം മദ്യവും മറ്റുപാനീയങ്ങളും ശീലമാക്കിയ ഒരു വലിയ ജനവിഭാഗവും ഇന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുത്തേക്കും...!

ഈ രണ്ടുവിഭാഗങ്ങളും ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന ശുദ്ധജലം (കുടിവെള്ളം) മറ്റുള്ള സാധാരണ ജനവിഭാഗത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ രണ്ടുമടങ്ങിലധികം നിവർത്തിക്കാൻ പര്യാപ്തമാണെന്ന് കാണാനാകും..!

ഭക്ഷ്യാവശ്യങ്ങൾക്ക്‌ അത്യാവശ്യമായിവരുന്ന ശുദ്ധജലമൊഴികെ മറ്റുപാനീയങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ശുദ്ധജലത്തിന്റെ അളവനുപാതം പാനീയലഭ്യതയുടെ പതിന്മടങ്ങാണെന്ന് എല്ലാവർക്കുമറിയാം..!

അതായത്‌, ശുദ്ധജലത്തിനുപകരം മറ്റുപാനീയങ്ങൾ കുടിക്കുമ്പോൾ നഷ്ടമാകുന്നത്‌ പകരംവെക്കാനില്ലാത്ത ശുദ്ധജലത്തിന്റെ വർദ്ധിച്ച അളവാണെന്നുമാത്രമല്ല, ലഭ്യമാകുന്നത്‌ ശരീരാരോഗ്യനഷ്ടമാണെന്നതും സുവ്യക്തമാണ്‌..!

കൂടുതൽ വലിയ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകാതെത്തന്നെ നമുക്കോരോരുത്തർക്കും ഈ വിഷയത്തിൽ എന്തുചെയ്യാനാവുമെന്ന് സ്വയം തീരുമാനിക്കാനായാൽ അതായിരിക്കും ഈ ജലദിനത്തിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തോടും മാനവരാശിയോടും തദ്വാരാ പ്രകൃതിയോടും നമുക്ക്‌ ചെയ്യാനാവുന്ന സൽപ്രവൃത്തി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു..!

എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട്‌ അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്‌, നിങ്ങളിൽ പലരും കുടിക്കുന്ന മൃദുലഹരിപാനീയങ്ങളും ലഹരിപാനീയങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക...?
അങ്ങനെ അധികജലചൂഷകവലയത്തിൽനിന്നും ഒഴിവാകുക..?
ആരോഗ്യമുള്ള ജീവിതത്തിന്നുവേണ്ടി ശുദ്ധജലം കുടിക്കുക..!!
ശുദ്ധജലം കുടിച്ചുകൊണ്ട്‌ ശുദ്ധജലത്തെ സംരക്ഷിക്കുക...!!!

സ്നേഹാദരങ്ങളോടെ...
ടി. കെ. ഉണ്ണി
൨൨-൦൩-൨൦൧൦