ഞായറാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 02, 2011

ഗാന്ധിജയന്തി

ഗാന്ധിജയന്തി..
ഒരു അവധിദിനം..
ഒരു ആഘോഷദിനമായി
അടിച്ചുപൊളിക്കുന്ന മറ്റൊരു സുദിനം.!!
മണ്ണിൽ ചവിട്ടാത്ത മനുഷ്യർ
മലിനമായ മനസ്സുള്ളവർ
മഹാത്മാവിന്റെ ചിത്രങ്ങൾക്കുമുന്നിൽ
മാനക്കേട് കാട്ടുന്നവർ
അവരോടു പറയാനൊന്നുമാത്രം
മനുഷ്യരാകൂ നിങ്ങളിൽ മനുഷ്യത്വമേറ്റൂ.!!
= = = = = =
ടി. കെ. ഉണ്ണി
൦൨-൧൦-൨൦൧൧