ബുധനാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 13, 2010

പൊതുതാൽപ്പര്യം.

പൊതുതാൽപ്പര്യം.
=========
എന്താണ്‌ പൊതുതാൽപ്പര്യം...
എപ്പോഴും എവിടെയും പറഞ്ഞുകേൾക്കുന്ന കാര്യം..
കോടതികളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും...
ആരുടെ പൊതുതാൽപ്പര്യം..
എന്തിന്റെ പൊതുതാൽപ്പര്യം..
എപ്പോഴത്തെ പൊതുതാൽപ്പര്യം..
എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ആർക്കും തോന്നാറില്ലേ..?
നിയമത്തിന്റെ കുന്തമുനയിൽ പുരട്ടിയ വിഷം പോലെ
പൊതുതാൽപ്പര്യം സാധാരണക്കാരനെ വേട്ടയടാനുള്ള
നായാട്ട്‌ ഉപകരണമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്‌..!
അത്തരത്തിലുള്ള കുത്സിതപ്രവർത്തനത്തിന്റെ
അമരക്കാരാകുവാൻ ചില അപ്രധാന മാദ്ധ്യമങ്ങൾക്കും
വ്യക്തികൾക്കും കഴിഞ്ഞുവെന്നത്‌ ദൗർഭാഗ്യകരമാണ്‌..!
പൊതുതാൽപ്പര്യം നിക്ഷിപ്തതാൽപ്പര്യമാകുന്നതാണോ
നമ്മുടെ താൽപ്പര്യമെന്നത്‌ ചിന്തനീയമാണ്‌..!
=======
ടി. കെ. ഉണ്ണി
൧൩-൧൦-൨൦൧൦

ഞായറാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 10, 2010

൧൦-൧൦-൧൦

10-10-10
======
ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ അപൂർവ്വ തിയ്യതികളിൽ ഒന്ന്..
എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നൊഴികെ ഇങ്ങനെയൊരു
തിയ്യതി എഴുതാനാവില്ല..!

എല്ലാ തിയ്യതികളും ദിവസങ്ങളും അങ്ങനെത്തന്നെയാണെന്ന്
അറിയാതെയല്ല ഈ കൗതുകം..

പത്താം തിയ്യതി, പത്താം മാസം, പത്താം വർഷം...
അതിനി അടുത്ത തലമുറക്കായി ആശംസിക്കുന്നു..

========
ടി. കെ.ഉണ്ണി
൧൦-൧൦-൧൦