വ്യാഴാഴ്‌ച, ഫെബ്രുവരി 21, 2013

കിനാവ്

കിനാവ്
======
കണ്ണീരിന്റെ കനവ്
പുഴയായൊഴുകി
പ്രളയമാവാൻ.!

കണ്ണിന്റെ കനവ്
കാണാതെ കാണുന്നൊരു
ഉൾക്കണ്ണാവാൻ.!

ചുണ്ടിന്റെ കനവ്
വരൾച്ചയകറ്റാനൊരു
മഞ്ഞുതുള്ളിയാവാൻ.!

മനതാരിലെ കനവ്
മാനത്തെ തിങ്കളൊത്ത
മാലാഖത്തുമ്പിയാവാൻ.!

മുകിലിന്റെ കനവ്
മണ്ണിന്റെ മാറിൽ
അലിഞ്ഞില്ലാതാവാൻ.!

മണ്ണിന്റെ കനവ്
എന്നെന്നും പച്ചപ്പട്ടു-
ടുത്ത് പുതച്ചുറങ്ങിയുണരാൻ.

വിണ്ണിന്റെ കനവ്
കണ്ണിനെയും മണ്ണിനെയും
പൊൻകതിരണിയിക്കാൻ.

കാറ്റിന്റെ കനവ്
പ്രപഞ്ചത്തിലെ
ജീവന്റെ അദൃശ്യസ്പന്ദനമാവാൻ.

നിന്റെ കനിവിനായുള്ളെന്റെ കനവ്
മരീചികയാവാതിരിക്കാൻ
കേഴുന്നു ഞാനെന്റെ പ്രഭോ!

മായക്കാഴ്ചയായൊരുനാളെൻ
ദാഹാർത്തി തീർക്കാനായി
തരുമോയെൻ തമ്പുരാനേ
നിൻ തൂമന്ദഹാസത്തിൻ
ഹർഷബാഷ്പവൃഷ്ടിയായി
ഒരു ഹിമബിന്ദുവെങ്കിലും.!!
=========
ടി.കെ. ഉണ്ണി
൨൧-൦൨-൨൦൧൩ 

ചൊവ്വാഴ്ച, ഫെബ്രുവരി 12, 2013

നിവേദനം

നിവേദനം
========
വയ്യ തമ്പുരാനേ വയ്യ
എനിക്കീ ഭാരം ചുമക്കാൻ!
പ്രാർത്ഥന അങ്ങ് കേട്ടില്ലല്ലോ
എനിക്ക് വീര്യമേകിയില്ലല്ലോ...
കുമ്പസാരക്കൂടെനിക്കായില്ലല്ലോ!
പ്രായശ്ചിത്തമെനിക്കില്ലെന്നോ
ഞാനുമൊരു പ്രജമാത്രമല്ലെ.!
കാണുന്നു മുന്നിലൊരത്താണി..
പ്രജകളെനിക്കായേകിയതെല്ലാം
ഈ പാപത്തിന്നത്താണിയിൽ
ഞാനിതാ ഇറക്കിവെക്കുന്നു!
പൊറുക്കണേ തമ്പുരാനേ
നിൻ പ്രജകളെൻപ്രജകളെന്നത്
ഒരു പൊൻകിനാവുമാത്രമായി.!
ശിഷ്ടകാലമെങ്കിലും എന്നെ
ഞാനാവാനനുവദിക്കൂ, തമ്പുരാനേ.!
ദുരിതപർവ്വമിങ്ങെനിക്കേകൂ
താണ്ടിയെത്തട്ടെ കവാടത്തിലേക്ക്
അധിപനങ്ങല്ലോ, തെളിക്കൂ
വഴിയെനിക്ക്, പിഴക്കാതിരിക്കട്ടെ
എന്റെ കാൽവരികൾ.!
==========
ടി. കെ. ഉണ്ണി
൧൨-൦൨-൨൦൧൩