ബുധനാഴ്‌ച, ഏപ്രിൽ 14, 2010

വിഷുദിന ആശംസകള്‍

വിഷുദിന ആശംസകള്‍
==============
സ്നേഹത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും 
ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും നന്മകളുടെയും 
വിളനിലമായി തിളങ്ങട്ടെ താങ്കളും കുടുംബവും ..
അത് കണികണ്ടുണരട്ടെ പ്രഭാതവും പ്രകൃതിയും ..!

വിഷുദിന ആശംസകള്‍ .
========
സസ്നേഹം
ടി. കെ. ഉണ്ണി

൧൪-൦൪-൨൦൧൦