വെള്ളിയാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 16, 2011

ഛായ

ഛായ
= = =
സ്നേഹനിർഭരമായ മനസ്സുള്ളവരുടെ
പരിശുദ്ധ സ്നേഹത്തിന്റെ
ശീതളഛായ,
ജീവിതത്താരയിലെ പ്രയാസങ്ങളെയും
പ്രതിസന്ധികളെയും
ആയാസരഹിതമാക്കി
മുന്നേറുന്നതിന്ന്,
വ്യാകുലമായ മനുഷ്യകുലത്തേയും
മറ്റുജീവജാല ലോകത്തേയും
പ്രാപ്തമാക്കുന്നു.

= = = = =
ടി.കെ. ഉണ്ണി
൧൬-൧൨-൨൦൧൧