വ്യാഴാഴ്‌ച, മേയ് 26, 2011

കോട്ട..

കോട്ട...
ചെങ്കോട്ട വെളുപ്പിക്കുന്നു..
ഇനിമുതൽ വെളുക്കോട്ട..
ഉള്ളം കറുത്ത, വെളുത്ത
കോട്ടിട്ടവരുടെ കോട്ട..
പാവം ചെങ്കോട്ട..
അത്‌ ചുവന്നതോ, ചുവപ്പിച്ചതോ..
പാവം തച്ചൻ, തച്ചന്റെ ശാസ്ത്രവും..
തച്ചനറിയില്ലല്ലോ
വെളുപ്പിന്റെ
വെളുപ്പിക്കലിന്റെ ശാസ്ത്രം..
ധനതത്വശാസ്ത്രം..!!
********
ടി. കെ. ഉണ്ണി
൨൬-൦൫-൨൦൧൧