ഞായറാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 10, 2010

൧൦-൧൦-൧൦

10-10-10
======
ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ അപൂർവ്വ തിയ്യതികളിൽ ഒന്ന്..
എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നൊഴികെ ഇങ്ങനെയൊരു
തിയ്യതി എഴുതാനാവില്ല..!

എല്ലാ തിയ്യതികളും ദിവസങ്ങളും അങ്ങനെത്തന്നെയാണെന്ന്
അറിയാതെയല്ല ഈ കൗതുകം..

പത്താം തിയ്യതി, പത്താം മാസം, പത്താം വർഷം...
അതിനി അടുത്ത തലമുറക്കായി ആശംസിക്കുന്നു..

========
ടി. കെ.ഉണ്ണി
൧൦-൧൦-൧൦

3 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

അജ്ഞാതന്‍ പറഞ്ഞു...

10-10-10
no more in our life
it is true........

Unknown പറഞ്ഞു...

nobady cant write in our life

അജ്ഞാതന്‍ പറഞ്ഞു...

Bindu Viswanath to me
show details Oct 10

Dear Unnichettan,

How are you? After a long time I received your message. Thank you. Expecting more .........

Lovingly
BINDU