തിങ്കളാഴ്‌ച, മേയ് 21, 2012

അവകാശം

അവകാശം
========
കൊന്നാൽ, തിന്നണം.?
തിന്നാനല്ലാതെ കൊല്ലരുത്.!
കൊല്ലുന്നതും തിന്നുന്നതും
അതാരുടെയും അവകാശമല്ലെന്നോ?
നമ്മുടെ പൂർവ്വസൂരികൾ, വഴികാട്ടികൾ
മണ്ണിലും വിണ്ണിലും സൃഷ്ടിച്ചവർ
വിളവും വിളവെടുപ്പും നടത്തിയവർ
സ്ഥിതിയും സംഹാരവും തനിക്കാക്കി
കുലവും കുളവും തോണ്ടിയോർ.!
തിന്നാതെ ജീവിപ്പതെങ്ങിനെ..
അല്ലെങ്കിൽ മരിപ്പതെങ്ങിനെ..
കൊല്ലലും തിന്നലും
കൊല്ലും കൊലയും
കൊല്ലാതെ കൊല്ലലും
നമ്മുടെ ജന്മാവകാശമല്ലേ.?
= = = = =
ടി. കെ. ഉണ്ണി.
൨൧-൦൫-൨൦൧൨ 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: