ഞായറാഴ്‌ച, ജനുവരി 25, 2009

റിപ്പബ്ലിക് ദിന ആഘോഷങ്ങള്‍

റിപ്പബ്ലിക് ദിന ആഘോഷങ്ങള്‍
=================
എന്താണ് റിപ്പബ്ലിക് :
പരമാധികാരം ജനങ്ങളില്‍ നിക്ഷിപ്തമായ
ഒരു രാജ്യം .

വര്‍ഷാവര്‍ഷം നമ്മള്‍ രാജ്യം മുഴുവനും
(അങ്ങനെ പറയാം) റിപ്പബ്ലിക് ദിനം
ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ....

നമ്മുടെ ശക്തിയുടെയും പ്രൌഡ
ഗാംഭീര്യതയുടെയും പ്രകടനവും
വിളംബരവും ആണിതെന്ന്‍ നമ്മളിലധികവും
വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാ വിധത്തിലും
നിഷ്ഫലമാകുന്ന ഒരു ദൌത്യം കൊണ്ട്
പൊതുജനത്തെ റി-പബ്ലിക് ആക്കുന്നു...!

അര നൂറ്റാണ്ടിലധികമായുള്ള ഈ
കെട്ടുകാഴ്ചകള്‍ക്കും ആഘോഷങ്ങള്‍ക്ക്
ശേഷവും നമ്മുടെ ബഹു ഭൂരിപക്ഷം
ഗ്രാമങ്ങളും അതിലധിവസിക്കുന്ന
രാജ്യത്തിലെ മൊത്തം ജനസംഖ്യയിലെ
മുക്കാല്‍ ഭാഗം വരുന്ന ജനങ്ങളും
(രാജ്യത്തെ റിപ്പബ്ലിക് ആക്കുന്ന പബ്ലിക്)
മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്ന്‍ അത്യാവശ്യമായ
അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങള്‍ പോലും
ലഭിക്കാതെ നരകിക്കുന്നു...!

പ്രിയപ്പെട്ട കെട്ടുകാഴ്ചക്കാരെ,
നിങ്ങള്‍ / അല്ല / നമ്മള്‍ , രാജ്യത്തിന്‍റെ
ആത്മാവ് എന്ന് നമ്മുടെ പൂര്‍വ്വികരില്‍
ചിലരെങ്കിലും വിശേഷിപ്പിച്ച ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക്
കടന്നുവന്നുകൊണ്ട് (രാജ്യത്തെ റിപ്പബ്ലിക്കാക്കിയ
പബ്ലിക്കിനോടൊപ്പം) ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും
ചെലവഴിക്കൂ, ശേഷം ചിന്തിക്കൂ .........

ഈ ഗ്രാമീണ പൊതുജനത്തിനു
(പബ്ലിക്കിന്) എന്നെങ്കിലും തങ്ങളുടെ
റിപ്പബ്ലിക്കിന്‍റെ (ഭരണഘടന വിഭാവനം
ചെയ്ത പരമാധികാരത്തിന്‍റെ )
ഭാഗമായി തീരാനോ അതിന്‍റെ ആത്മ സത്തയെ
സ്വാംശീകരിക്കാനോ കഴിയുമോ....?
അതിവിദൂരം, അചിന്ത്യം , അല്ലെ?........!

അതുകൊണ്ടു തന്നെ എനിക്കുറപ്പുണ്ട് ,
ആഘോഷങ്ങള്‍ അവരുടേത് മാത്രമാണ്.....!!
അവര്‍ ആഘോഷിക്കുന്നു......!!!

===========
ടി. കെ. ഉണ്ണി
൨൫-൦൧-൨൦൦൯


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: