തിങ്കളാഴ്‌ച, ജൂലൈ 18, 2016

നോല്‍മ്പ്

നോൽമ്പ്
=======
മുകിലിന്റെ പിണക്കത്തിനും
തിങ്കളിന്റെ ദുഃഖത്തിനും
മാരുതന്റെയാഹ്ലാദത്തിനും
ധരിത്രിയുടെ കുളിരാവാൻ
അകതാരിലുഷ്ണമേറ്റി
പുൽക്കൊടിയുടെ നോൽമ്പ്.!

കടലിന്റെ ദാഹം
കരയെ തല്ലുമ്പോഴും
കരയുടെ മോഹം
പാടിപ്പാടി കടാപ്രത്ത്..
കൃഷ്ണശിലാത്തമ്പുരാന്‌
മണൽത്തരിയുടെ നോൽമ്പ്.!

പുഞ്ചിരിക്കാത്തൊരു കുഞ്ഞുനക്ഷത്രം
നഭസ്സിലെ വിഷാദമായി
നീറിയെരിയുന്നുണ്ടെന്നെന്നും
ഒരിറ്റു കണ്ണീരുവീഴ്ത്താൻ
കനിവറ്റ ജന്മങ്ങളോട്
പൂത്തിങ്കളിന്റെ നോൽമ്പ്.!

നിറഞ്ഞ പച്ചപ്പിൽ
മലർന്ന പൂക്കളാൽ
മയൂരനൃത്തമാടും ലതകൾ
കോകില കൂജനത്തിനും
മാടത്ത തന്നാഹ്ലാദത്തിനും
മാന്തളിരിന്റെ നോൽമ്പ്.!

കിഴക്കുണ്ടൊരു കോമരം
ഉറഞ്ഞുതുള്ളുന്നൊരുമരം
ചിലയ്ക്കുന്ന കാൽത്തളകൾ
ഒലിക്കുന്ന രുധിരരസം
രുചിക്കുന്ന യക്ഷിക്കൂട്ടം
പള്ളിവാളിന്റെ നോൽമ്പ്.!

തെളിഞ്ഞ വിണ്ണിലെ
മറഞ്ഞ മേഘങ്ങൾ
നിഴലറ്റ നില്പിനാൽ
കേഴുന്നുണ്ടനവരതം
മിഴിവുറ്റൊരു സ്വപ്നത്തിനായ്
രാപ്പകലിന്റെ നോൽമ്പ്.!
============
ടി.കെ.ഉണ്ണി

൨൧-൦൮-൨൦൧൪ 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: