ബുധനാഴ്‌ച, ജൂൺ 18, 2008

ആഘോഷം - (൨)

ആഘോഷം - ൨
==========
ഒരു വര്‍ഷത്തിൽ ആയിരമോ
അതിലധികമോ ദിവസങ്ങൾ
ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ !

നമ്മൾ /അവർ
എല്ലാ ദിവസങ്ങളും
ആഘോഷമാക്കും!

അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന്
നമുക്ക് / അവര്‍ക്ക്
മതിയായ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട്!

കാരണം
ആഘോഷങ്ങളെല്ലാം
അവരുടെ ഇച്ഛകളാണ്‌!

ആജ്ഞാനുവർത്തികളായ നമ്മൾ
അവയെല്ലാം ഉത്സവങ്ങളാക്കി
അടിച്ചുപൊളിച്ചു ആഘോഷിക്കുന്നു!!
==========
ടി. കെ. ഉണ്ണി
൧൮-൦൬-൨൦൦൮

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: