തിങ്കളാഴ്‌ച, ഓഗസ്റ്റ് 01, 2011

കാലം

കാലം
====
കാലത്താൽ താളം തെറ്റിയ കാറ്റിന്റെ കളി
കാളകൂടം കളഞ്ഞുപോയ കാർക്കോടകന്റെ വിളി
കാമനകളണഞ്ഞുപോയ കാമിനിയുടെ കുളി
കാഴ്ചകളകന്ന കണ്ണിന്റെ, കരളിന്റെ കാകളി..

മുകിലായ് മഴയായ് മാർകഴിയായ് വീണ്ടും
മലരായ് മധുവായ് മത്സരമായ് മധുരോത്സവമായ്
മദമായ് മതമായ് മദിരകൾ മാത്രമായ്
മധുവർണ്ണനും മന്നനും മാനത്ത് മത്തേഭരായ്

വരവായ് വരാഹനും വരണമാല്യവുമായ്
വനരോദനം വചനമൂല്യമായ് വിവശമായ്
വൈശാഖവും വൈധവ്യമാം വൈപരീത്യമായ്
വാമനനാം വൈതാളികൻ വൈതരണിയിലായ്..

സാന്ത്വന സന്താപ സംവേദനങ്ങൾ
സാശ്വതമോ ശാപമോ സായൂജ്യമോ
സാകൂതമരുവുന്ന സാരമേയങ്ങളോ
സാലഭഞ്ജികകളോ, സാരാംശമേകുവാൻ
സാഹസമാകാതെ, സന്മനസ്സാകുവാൻ..
സത്യമിതെന്തൊരു വേതാളകാലം.!!!

=========
ടി. കെ. ഉണ്ണി
൦൧-൦൮-൨൦൧൧  

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: