തിങ്കളാഴ്‌ച, ഓഗസ്റ്റ് 15, 2011

സ്വാതന്ത്ര്യദിനം..

സ്വാതന്ത്ര്യദിനം..
===========
സ്വതന്ത്രഭാരതത്തിലെ അസ്വതന്ത്ര ദരിദ്രനാരായണന്മാരെ
ഓർക്കാനാവുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റമായി
ത്തീർന്നിരിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യബോധത്തിന്റെ കെട്ടുകാഴ്ചകൾ
അരങ്ങേറ്റിക്കൊണ്ട് ഭരണസിരാകേന്ദ്രങ്ങളിലെ
ചക്രായുധധാരികൾ പേമാരിപോലെ വർഷാവർഷം
കോരിച്ചൊരിയുന്ന ഭാഷണവർഷത്തിന്ന് കുടപിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന
ഏമാന്മാരുടെ നേർക്കാഴ്ചകൾ സമ്മാനമായി അളന്നുതൂക്കി
നൽകിക്കൊണ്ട്, രാജ്യത്തിലെ ജനസേവനം മാത്രം
ജീവനമാക്കിയവർ നമുക്ക് നൽകുന്ന ഔദാര്യമായ സ്വാതന്ത്ര്യം
വെറും കൊടിക്കൂറകളായി പറപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഇല്ലാത്ത ശബ്ദത്തിൽ
വിളിച്ചുകൂവാൻ, വോട്ട്മാത്രം കൈമുതലുള്ള മൃഗതുല്യമനുഷ്യ
ജന്മങ്ങളെ ഉന്മത്തരാക്കി ഘോഷയാത്രികരാക്കി കെട്ടിയാടിച്ചുള്ള
ഈ പൊങ്ങച്ചവീര്യം നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമെങ്കിൽ,
നാടേ നിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം നീണാൾ വാഴട്ടെ..!
നാടേ എനിക്കെന്നാണ്‌ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടാവുക.?
= = = = = = =
ടി. കെ. ഉണ്ണി
൧൫-൦൮-൨൦൧൧

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: