വ്യാഴാഴ്‌ച, ജൂൺ 22, 2017

വിഷുക്കാലം

വിഷുക്കാലം
=========
വിഷുവരും വീര്യത്തോടെ
മണിമേടകളിൽ
വിഷം വരും വീഞ്ഞുപോലെ
കുപ്പികളിൽ
വിഷുപ്പക്ഷി കഴുകനായ് മാറും
കാമനകളിൽ
വിഷമൂതി പെരുപ്പിക്കും നാഗം
അന്തരാളത്തിൽ
......

വിഷം ചേർത്തുണ്ണും 
ഭവ്യരാം വിഷഹാരികൾ..
ദർശനചേഷ്ടകളിൽ 
വിഷം വമിപ്പോർ..
പീഢനം വിനോദമാ-
യാഘോഷിപ്പോർ..
താഢനം താലോല-
മായാനന്ദിപ്പോർ..
മനസ്സിനെ മതിഭ്രമ
വിഷവിത്താക്കുവോർ..
ഒത്തുചേരുമത്രെ,
വിഷുദിനമാഘോഷിപ്പാൻ.!
വിഷവും വിഷയവു-
മല്ലാതെന്തുണ്ട് വിഭോ
വിസ്തൃതമാമീ
കലുഷിതഭൂമിയിൽ.!!  

============
ടി.കെ. ഉണ്ണി

൧൪-൦൪-൨൦൧൫

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: