വ്യാഴാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 08, 2011

എല്ലാവർക്കും പൊന്നോണം.!

എല്ലാവർക്കും പൊന്നോണം.!
================
മാവേലി ഇത്തവണ മലയാളനാട്ടിലേക്കില്ലത്രെ..
അവിടുത്തെ ഭരണാധിപന്മാർ മാവേലിയെ തോല്പിക്കും
വിധം സുഖസൗകര്യങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളുമാണ്‌
പ്രജകൾക്കായി ഒരുക്കിക്കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന്
ഫാക്സ് സന്ദേശം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടത്രെ..

പെട്രോൾവിലക്ക് തീപിടിച്ചതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന പാതാളപെൻഷൻ
തുക കൊണ്ട് ഒരു മലനാട് യാത്ര കടബാദ്ധ്യതയുണ്ടാക്കുമെന്നതിനാലും
തന്നെ വെല്ലുന്ന മലയാളനാട്ടിലെ ഭരണാധികാരികളെ
സമാദരണീയരായി ഗണിക്കുന്നതിനാലും അദ്ദേഹം യാത്ര മാറ്റിവെച്ചത്രെ.!
അതിനാൽ മാവേലിയില്ലെങ്കിലും ഇത്തവണ
നമുക്ക് ഓണം ആഘോഷിക്കാമത്രെ.!

എല്ലാവർക്കും സന്തോഷപ്രദമായ
ഓണാശംസകൾ.
========
ടി. കെ. ഉണ്ണി
൦൮-൦൯-൨൦൧൧

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: