വ്യാഴാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 22, 2011

കറുത്ത കച്ച

കറുത്ത കച്ച.
 ======
ഇരുട്ടിനെ ചായമടിച്ച് പാൽനിറമാക്കൂ..
വെളുത്തതല്ലാത്ത കുടകൾ ചൂടുന്നവരെ അകത്താക്കൂ..
കാക്കയെ കൊക്കാക്കൂ, കരിക്കട്ടയെ പൊന്നാക്കൂ..
മുടിയും താടിയും തൊടിയും കൊടിയും വെളുപ്പിക്കൂ..
അകക്കറുപ്പിന്റെ ഉള്ളങ്ങളെ തുറന്ന് വെളുപ്പിക്കൂ..
വെളുപ്പിന്റെ വെണ്മയുടെ പരിശുദ്ധവാഹകർ നമ്മൾ..

ആദിവാസിസ്ത്രീകളുടെ കറുത്ത മുണ്ടുരിഞ്ഞു വസ്ത്രാക്ഷേപം
നടത്തി അപമാനിച്ച വെളുത്ത ശരീരത്തിലെ കറുത്ത മനസ്സുള്ള
ഏമാന്മാരും തമ്പുരാക്കന്മാരും ഭരണതലപുംഗവന്മാരും തങ്ങളുടെ
കൂട്ടക്കാരായ കറുത്തവസ്ത്രം ധരിച്ച സ്വാമിശരണങ്ങളുടെ
മുണ്ടഴിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടുമോ.??
ഇത് ദൈവങ്ങളുടെ നാടാണ്‌,
മനുഷ്യരുടേതല്ല..തീർച്ച.!
=======
ടി. കെ. ഉണ്ണി
൨൨-൦൯-൨൦൧൧ 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: