ശനിയാഴ്‌ച, ഓഗസ്റ്റ് 12, 2017

കളവളവ്.!

കളവളവ്.!
========
അളവൊരു കളവ്....
കളവൊരു അളവ്....
അളവുണ്ടെന്നതും ഇല്ലെന്നതും
കളവായ കള്ളക്കഥപോലെ
അളവില്ലാത്ത തെളിവുപോലെ
കളഞ്ഞുപോയൊരു കളവ്.!
കളവ് കള്ളപ്പനയായതും
ഇളവ് എള്ളളന്നതും
വെളിവ് പള്ളതുറന്നതും
വിളവിന്‍റെ ഇളവിനായത്രേ.!

കളവെന്നത് ഒളിമാനമാവുന്നതും
അളവെന്നത് കള്ളക്കഥയാവുന്നതും
കളവാണികളുടെ തള്ളക്കഥകളല്ലെന്നും,
അളവറിഞ്ഞ കള്ളന്മാരുടെ
വളഞ്ഞ ഒളിവഴികളിലെ
വിളഞ്ഞുവെളുത്ത തെളിവുകളാവുന്നതും 
കളവിനെ അളവെന്നറിയാതെ
വളഞ്ഞ തെളിമാനമളവുകാരുടെ
വിളവെടുപ്പിന്‍റെ അളന്നെടുപ്പാവുന്നതും 
തളപ്പും ഉളുപ്പുമില്ലാതെളുപ്പം 
മുളത്തണ്ടിൽ ഒളിച്ചുകയറുന്നവന്‍റെ 
വെളിവില്ലാത്ത അടവുനയം തന്നെ.!

തെളിഞ്ഞ കളവിന്റെ വിളർത്ത കവിളും
അളിഞ്ഞ വിളവിന്റെ മുളഞ്ഞ താളവും
കളിച്ച കളിയിലെ കളിക്കളത്തിലും
കുളിച്ച കുളത്തിലെ കുളക്കടവിങ്കലും
മേളിച്ച താളത്തിലൊളിച്ചൊരു നാളവും
വിളർത്ത നാളിലും വെളുത്തു വെള്ളിയായ്.!

കളിച്ചവർ താളവും മേളവും കേളിയും
കളഞ്ഞവർ തെളിവും വെളിവും വളവും
അളന്നവർ ഓളവും പാളവും നീളവും
വളർന്നവർ തളർന്നും വിളർന്നും കളകളായ്.!

അളപോലെ ഉളിപോലെ പൊളിപോലേ
മുളപോലെ മൂളുന്ന മൂളങ്കാടുപോലേ
ഒളിപോലെ തെളിയുന്ന വിളക്കുപോലെ
മുളച്ചുള്ള മുള്ളും വളർന്നുള്ള മുളയും
അളവുള്ള കളവല്ല കളവുള്ളൊരളവല്ല
തെളിയാതളക്കുന്ന കളവളവുമല്ല.!

അളവൊരു കളവളവ്.!
കളവൊരു അളവൊളിവ്.!
===========
ടി.കെ. ഉണ്ണി
൧൩-൦൭-൨൦൧൬ 
===========

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: