ചൊവ്വാഴ്ച, ജൂലൈ 25, 2017

പരിഹാരക്രിയ

പരിഹാരക്രിയ
===========
ക്രിയകൾ ക്രീഡകളാവുന്നതിന്റെ 
തിരശ്ചീനതവിക്രിയകളല്ലെന്നത് 
നിശ്ചയിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്‌.
വിക്രിയനാവുന്നതും
വിരുതനാവുന്നതും
വില്ലാളിവീരനാവുന്നതും
വില്ലും വിരുതും ഉപായമല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്‌.!

ഉതകുന്ന ഉപായങ്ങളെല്ലാം
ഉദകക്രിയകൾക്കെന്നത്രെ പുതുഭാഷ്യം.!
അടങ്ങാനും ഒടുങ്ങാനും കുടുങ്ങാനും
ഉപായങ്ങളനവധിയത്രേ.

അനിവാര്യതകൾക്കും അസഹിഷ്ണുതകൾക്കും
അന്തിക്കൂട്ടും കൂട്ടുകിടപ്പുമുണ്ട്.!
കൂട്ടുകിടപ്പുകൾക്കെല്ലാം തന്ത്രമന്ത്രബന്ധിതമായ
രാഷ്ട്രമീമാംസാ പ്രഘോഷണങ്ങളുടെ
കരകാണാകടൽപ്പരപ്പുകളും
വർണ്ണങ്ങളെ മായ്ച്ചുകളിക്കുന്ന
തിരയൊലിപ്പുകളുമുണ്ട്.!

അന്വേഷിക്കുന്നവന്റെ കൂറും കൂട്ടും
വാലും വാലായ്മയും വായ്ക്കരിയും
ദേശസ്നേഹത്തിൽ മുക്കി
അഗ്നിശുദ്ധിവരുത്തേണ്ടതുണ്ട്.!

അഗ്നിശുദ്ധി ആത്മശുദ്ധിയാവുന്നതും
സ്നേഹം രാജ്യസ്നേഹമാവുന്നതും
ഉപായങ്ങൾ ഉദകക്രിയകളാവുന്നതും
ദേശസ്നേഹം ഉടവാളെടുക്കുന്നതും
ഭദ്രകാളിയാവുന്നതും കാപട്യത്തിന്റെ
മുഖമ്മൂടികളണിഞ്ഞ കാലുഷ്യത്തിന്റെ
ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥമത്രേ.!
===========
ടി. കെ. ഉണ്ണി
൧൦-൦൩-൨൦൧൬ 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: