വ്യാഴാഴ്‌ച, ജൂലൈ 27, 2017

ഉരുക്കം

ഉരുക്കം 
======
മനുഷ്യരില്ലാത്ത ലോകം
മനുഷ്യത്വമില്ലാത്ത ലോകം
പരസ്പരം കൊല്ലുന്നത് 
ആനന്ദവും ആത്മഹർഷവുമാകുന്ന
അസഹിഷ്ണുതയുടെ ലോകം.
സ്നേഹവും ദയയും കാരുണ്യവും 
അന്യം നിന്ന മാനവകുലം.
ഈ ലോകത്ത്‌ കൊടിയദുഃഖവും 
ആഘോഷമാവും, സംഘർഷമാവും.!
ഏതോ പ്രതീക്ഷയെന്ന മരീചികയുടെ
വാൾമുനയിൽ നിന്നുകൊണ്ട്
നമുക്ക് താണ്ഡവനൃത്തമാടാം.!
ആശങ്കയകറ്റാൻ നമുക്ക് സഹിഷ്ണുതയറ്റ 
ദൈവങ്ങളെയും കൂട്ടുപിടിക്കാം.!
ഉൾക്കണ്ണിനു മിഴിവേകുന്നൊരു
പൊൻപുലരിത്തെളിച്ചത്തിനായി
ഹൃദയാകാശത്തൊരുതുള്ളി
സ്നേഹം നിറയ്ക്കാം.!
===========
ടി.കെ. ഉണ്ണി
൦൩-൦൪-൨൦൧൬

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: